Algemene voorwaarden IT Independent B.V.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan¬bie¬dingen en overeen¬komsten waar¬bij IT Independent goe¬deren en/of diensten van welke aard ook aan op¬dracht¬gever le-vert, ook in¬dien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaar¬den zijn om-schreven, tenzij tussen par¬tij¬en uit¬drukkelijk schrifte¬lijk anders is over¬eengeko¬men. Alle aan-biedingen zijn vrijblij¬vend en een overeen¬komst komt eerst tot stand na een opdracht¬beves-ti¬ging door IT Independent¬. Eventu¬ele inkoop- of ande¬re voorwaarden van op¬drachtgever zijn niet van toepas¬sing, tenzij deze door IT Independent¬ uitdruk¬kelijk en schriftelijk zijn aan-vaard.

 

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en an¬dere heffingen, welke van over-heidswege worden opgelegd.
2.2 Jaarlijks en wel per 1 januari van ieder jaar, zal IT Independent haar prijzen aanpassen aan de algemene prijsontwikkelingen, waarbij als uitgangspunt wordt genomen de CBS index voor gezinnen.
2.3 Indien de door IT Independent te verrichten prestaties zich wij¬zi¬gen en/of zich uitstrekken over een reeks aaneenge¬sloten perioden, is IT Independent gerechtigd, buiten de trendma-tige verhoging van artikel 2.2, haar prijzen een¬zij¬dig aan te passen. Een voorne¬men tot prijsaanpassing zal uiter¬lijk twee maanden voor ingangsdatum schrif¬telijk aan op¬drachtgever kenbaar worden gemaakt. Wanneer de prijsaan¬passing door opdrachtgever niet wordt aan-vaard, geldt de overeen¬komst waaruit de betalingsver¬plichting voortvloeit als geëindigd op het tijdstip waar¬op de prijs¬aanpassing zou in¬gaan. De duur van de overeen¬komst zal in ieder geval niet korter zijn dan een overeengekomen perio¬de.
2.4 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur ver¬melde betalingscondities Bij gebreke van specifieke betalingscondities geldt een beta-lingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Be¬ta¬ling dient plaats te vinden zon¬der ver¬re¬ke-ning of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbi¬trale of rechter-lijke uitspraak is vastgesteld dat op¬drachtgever een verre¬kenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
2.5 Facturen waartegen niet binnen 30 dagen na factuurdatum is geprotesteerd, wor¬den geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
2.6 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet bin¬nen de overeengekomen termijn betaalt, kan IT Independent, zon¬der dat enige ingebrekestelling nodig is, over het open-staande be¬drag een rente van 1,5% per maand in rekening brengen.
Indien opdrachtgever na ingebrekestelling na¬latig blijft de vordering te voldoen, kan de vor-dering uit handen wor¬den gege¬ven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan ver-schuldigde totale bedrag tevens ge¬houden zal zijn tot vol¬ledige ver¬goeding van bui¬tenge-rechtelijke en gerechte¬lijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt gesteld op ten¬minste 15% van de totale vor¬de¬ring.

 

2.7 Indien opdrachtgever ondanks aanmaning en sommatie in ge¬breke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, is IT Independent steeds gerechtigd naar keuze de nakoming van haar ver¬plichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van op¬drachtge¬ver tot nakoming van zijn verplichtingen.
2.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aan¬leiding geeft, kan IT Indepen-dent nadere zekerheid ver¬langen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de over¬eenkomst mag opschorten.

 

3. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgs¬maatre¬gelen treffen tenein¬de infor-matie van vertrouwelijke aard die bij de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis komt, geheim te hou¬den. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich tevens uit tot derden die door (een van) beide partijen worden ingezet bij de uitvoering van de werkzaamheden.

 

4. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan opdrachtgever geleverde materiële en immateriële goederen en zaken, blijven ei-gendom van IT Independent tot¬dat alle bedragen, die opdrachtgever ver¬schuldigd is voor de krachtens overeen¬komst gele¬verde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werk-zaam¬heden, alsmede de bedra¬gen bedoeld in art. 2.5., vol¬ledig aan IT Independent zijn vol-daan. Rechten worden aan op¬drachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedra¬gen onder de voor¬waarde dat op¬drachtgever de overeengekomen vergoe¬dingen tijdig en volledig betaalt. Blijft de opdrachtgever ondanks aanmaning en/of sommatie in ge-breke dan is IT Independent onder meer gerechtigd hosting van sites, e-mail accounts en andere voorzieningen/diensten zonder nadere aankondiging te beëindigen. Indien het be-heer van domeinnamen behoort tot de aan IT Independent opgedragen werkzaamheden en de opdrachtgever schiet ondanks aanmaning en sommatie tekort in haar (betalings-)verplichtingen jegens IT Independent, vervallen de domeinnamen aan IT Independent en is zij naar keus gerechtigd de domeinnamen uit te schrijven danwel deze op eigen naam te stellen. Het inroepen van de in dit artikel genoemde rechten laat onverlet de betalingsver-plichtingen van de opdrachtgever jegens IT Independent.

 

5. Rechten van IT Independent en opdrachtgever
5.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ont¬wer¬pen, documen-tatie, handleidingen, rapporten, offertes etc.) die door IT Independent aan opdrachtge¬ver worden geleverd of op welke wij¬ze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uit-sluitend bij IT Independent of diens licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk anders is over-eenge¬ko¬men ver¬krijgt de opdrachtgever daarover slechts de gebruiksrech¬ten.
5.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde program¬ma¬tuur en andere (les-) materi-alen vertrou¬welijke informatie en be¬drijfsgeheimen van IT Independent bevatten en op-drachtge¬ver ver¬bindt zich deze programmatuur en materialen ge¬heim te hou¬den en niet aan enige derde bekend te maken of in ge¬bruik te geven.
5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding om¬trent auteursrechten, merken, handels¬namen of andere rech¬ten van intellectueel of industrieel eigendom uit de pro-grammatuur, appa¬ratuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het ver¬trouwelijke karakter en geheim¬houding van de program¬ma¬tuur.
5.4 Het is IT Independent toegestaan op (computer-)apparatuur van de opdrachtgever en/of anderszins technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten op pro-gramma¬tuur en internettoepassingen.
5.5 IT Independent zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de be-we¬ring dat de door IT Independent zelf ont¬wik¬kelde programmatuur of internettoepassing inbreuk maakt op een in Neder¬land gel¬dend intellectueel eigendomsrecht van derden. IT In-dependent zal de bij eind¬von¬nis on¬herroepe¬lijk vastgestelde kosten en scha¬den beta¬len mits opdracht¬ge¬ver IT Independent onmid¬dellijk schrif¬telijk in¬formeert , de behan¬deling van de zaak uitsluitend aan IT Independent overlaat en hierbij alle medewerking ver¬leent.
Het be¬paalde in artikel 9 is onver¬min¬derd van toe¬passing. In¬dien een ac¬tie is aan¬ge¬spannen of indien de moge¬lijk¬heid daar¬toe bestaat, is IT Independent gerechtigd de pro¬gram¬matuur of internettoepassing te ver¬vangen of zodanig te wijzi¬gen als door IT Independent juist wordt geacht, waarbij IT Independent zoveel mogelijk de bestaande functionaliteit in stand zal houden.
5.6 Het is de opdrachtgever op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 100.000,- euro per overtreding, niet toegestaan zonder toestemming van IT Independent medewer-kers of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingezet, hetzij direct hetzij indirect een dienstverband aan te bieden dan wel buiten IT Independent om gebruik te ma-ken van hun diensten. Dit verbod geldt tot twaalf maanden nadat de betrokken medewerker of derde voor het laatst werkzaamheden heeft verricht voor de opdrachtgever. IT Indepen-dent is daarnaast gerechtigd tot vergoeding van de volledige schade en/of nakoming van dit beding.

 

6. Medewerking door opdrachtgever
6.1 Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking ver¬leent aan het uit¬voeren van de overeenkomst, zal op¬drachtgever IT Independent steeds gevraagd of ongevraagd tijdig alle nuttige en noodza¬ke¬lijke gegevens of inlichtingen hiertoe verschaf¬fen.
6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organi-satie, van de apparatuur, programmatuur en van de door IT Independent ontwikkelde en ge-implementeerde software-, internet- en netwerktoepassingen alsmede voor toe te passen administratie- en be¬rekenings¬metho¬den en voor het beveiligen van gegevens.
6.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, ma¬terialen, les of instructieruim-te(n), of gegevens op informatie¬dragers ter be¬schik¬king zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uit¬voeren van de werk¬zaamheden noodzakelijke specifi¬ca¬ties.
6.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzake¬lij¬ke zaken niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte af¬spraken ter beschikking van IT Independent staan of in¬dien op¬drachtgever op andere wijze niet aan zijn verplich¬tin¬gen voldoet, heeft IT Independent het recht tot op¬schor¬ting van de uit¬voering van de overeen¬komst en heeft IT Independent het recht om extra kosten volgens de ge¬bruike¬lijke tarie¬ven van IT Independent in rekening te bren¬gen.

 

7. Leve¬rings¬termij¬nen
Alle door IT Independent genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastge-steld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan IT Inde-pendent be¬kend waren en zij zullen zo¬veel mogelijk in acht genomen wor¬den. IT Inde-pendent is niet gebonden aan (leverings-)ter¬mij¬nen die van¬wege om¬stan¬dighe¬den, die zich na het aangaan van de over¬eenkomst hebben voorge¬daan, niet meer gehaald kun-nen wor¬den.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zul¬len IT Independent en opdracht¬ge¬ver zo spoedig mogelijk in over¬leg tre¬den. Een exces¬sieve over¬schrijding van ter¬mij¬nen kan wor¬den beschouwd als een grond tot ont¬binding van de overeen¬komst, met inachtne-ming van het be¬paalde in de artike¬len 8 en 9.

 

8. Beëindiging
8.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uit¬sluitend indien de andere partij, na deugde¬lijke en schriftelijke ingebrekestel¬ling, toerekenbaar tekort¬schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen in¬gevolge de over¬eenkomst. De ontbinding dient te ge¬schie¬den bij aange¬tekende brief aan de andere partij; rech¬ter¬lijke tussen¬komst is niet vereist.
8.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoe¬ring van de overeenkomst had ontvan¬gen, kan hij de overeenkomst slechts gedeelte¬lijk ontbin¬den en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door IT Independent nog niet is uitgevoerd. Bedragen die IT Independent vóór de ontbin¬ding heeft gefactureerd in verband met het¬geen zij reeds ter uitvoering van de overeen¬komst heeft verricht of gele¬verd, blij¬ven onver¬min¬derd ver-schuldigd en worden op het moment van de ont¬bin¬ding direct op¬eisbaar.
8.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 kan IT Independent de overeenkomst met on-middellijke ingang zonder rech¬ter¬lijke tussenkomst door middel van een schrifte¬lijke ken-nisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeelte¬lijk be¬ëindigen, in¬dien opdrachtgever in staat van fail¬lisse¬ment wordt ver¬klaard, indien aan hem - al dan niet voor¬lopig - surséance van betaling wordt verleend, indien hij anders¬zins niet in staat is aan zijn betalingsver¬plich-tingen te voldoen of indien zijn on¬derneming wordt geli¬quideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van onder¬nemingen. IT Independent zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige scha¬de¬vergoeding gehouden zijn.

 

9. Aansprakelijkheid van IT Independent en vrijwaring
9.1 IT Independent aanvaardt uitsluitend wettelijke verplichtingen tot scha¬dever¬goeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.
9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IT Inde-pendent slechts aansprakelijk voor ver¬vangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waar¬de van de achter¬wege gebleven prestatie. Iedere aan¬spra¬ke¬lijkheid van IT Independent voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadever¬goe¬ding in welke vorm dan ook, vergoe¬ding van indirecte scha¬de of gevolgschade of schade wegens gederf¬de winst.
9.3 IT Independent is voorts in geen geval aansprake¬lijk voor vertra¬gings¬schade, schade we-gens verlies van gege¬vens, scha¬de wegens over¬schrijding van leveringster¬mijnen als ge-volg van ge¬wijzigde omstandigheden, schade als ge¬volg van het ver¬schaffen van ge-brekkige medewerking, in¬for¬matie of materialen door op¬dracht¬ge¬ver en scha¬de we¬gens door IT Independent gege¬ven inlich¬tingen of advie¬zen waar¬van de inhoud niet uitdrukke-lijk onder¬deel van een schrifte¬lij¬ke over¬een¬komst vormt.
9.4 De door IT Independent te betalen schadevergoeding wegens toere¬ken¬bare tekortko-ming in de nakoming van een over¬een¬komst zal in geen geval meer bedra¬gen dan 50% (vijf¬tig) van de op grond van die overeenkomst door IT Independent aan op¬drachtge¬ver gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzet¬belas¬ting), doch uitsluitend voor zover de betreffende factuur/facturen door de opdrachtgever is/zijn voldaan.
Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadever¬goeding wegens toerekenbare tekortko¬ming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeen¬komst voor de prestaties van IT Independent in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van IT Inde-pendent.
De in dit artikel 9.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtge-ver bedongen en door IT Independent verleende crediteringen.
9.5 In geval van een onrechtmatige daad van IT Independent, of zijn werknemers of onder-geschikten waarvoor IT Independent rech¬tens aan¬sprakelijk gehouden kan worden, is IT In-dependent slechts aanspra¬kelijk voor vergoeding van schade door dood of li¬chamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ont¬staan door opzet of grove schuld. In deze geval¬len zal de schadevergoeding in geen geval meer be¬dra¬gen dan € 100.000,-- (zeg-ge:eenhonderdduizend Euro) per scha¬de toebrengen¬de gebeurte¬nis, waarbij een reeks van samen¬han¬gende gebeurtenissen geldt als één ge¬beurte¬nis.
9.6 Aansprakelijkheid van IT Independent voor schade wegens on¬recht¬ma¬tige daad anders dan bedoeld in artikel 9.4, wordt uit¬drukkelijk uitgesloten.
Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden ge¬daan zal de schadevergoe¬ding per ge¬beurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeur¬tenissen geldt als één ge-beurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tus¬sen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorge-daan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het mo-ment van ont¬staan van de schade, doch nooit meer dan € 100.000,- (zegge: eenhonderd-duizend Euro).
9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadever¬goeding is steeds, dat opdracht-gever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de scha¬de schriftelijk bij IT Independent heeft gemeld.
9.8 Opdrachtgever vrijwaart IT Independent voor alle schade die IT Independent mocht lijden als gevolg van aanspra¬ken van derden die ver¬band houden met de door IT Independent ge-le¬verde goederen of dien¬sten, daar¬onder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die scha-de lijden welke het ge¬volg is van onrechtma¬tig handelen van werknemers van IT Inde-pendent die ter beschikking zijn gesteld van opdracht¬ge¬ver en wer¬ken onder diens toe-zicht of op diens aan¬wij¬zingen;
- aanspraken van derden, werknemers van IT Independent daar¬onder begrepen, die in verband met de uitvoe¬ring van de over¬eenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situ¬aties die voor zijn risico ko-men;
- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door IT Independent ge¬leverde producten of diensten die door opdrachtge¬ver werden gebruikt, gewij¬zigd of doorge¬leverd on¬der toevoeging van of in samen¬hang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtge¬ver, tenzij op¬drachtgever bewijst dat het ge-brek niet het gevolg is van gebruik, wij¬ziging of door¬levering als hiervoor bedoeld.
9.9 De aansprakelijkheid van IT Independent ingevolge dit artikel is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door haar aansprakelijkheidsassuradeur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van IT Independent.

 

10. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige ver¬plichting, indien zij daartoe verhin¬derd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het ver¬keer geldende op¬vattingen voor haar rekening komt. Het wegvallen van electriciteit en/of data netwerken en/of interne en/of externe hos-tingfaciliteiten zoals internetsites en e-mail accounts, door welke oorzaak ook, geldt ten aan-zien van IT Independent in alle omstandigheden als overmacht.

 

11. Toepas¬selijk recht en ge¬schil¬len
11.1 De overeenkomsten tussen IT Independent en haar opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen, welke tussen IT Independent en opdracht¬ge¬ver moch¬ten ontstaan naar aan-leiding van de door IT Independent met op¬drachtgever gesloten overeen¬komsten dan wel naar aan¬lei¬ding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en be-trekking hebben op de ontwikkeling van programmatuur en/of internetapplicaties, zullen worden beslecht overeenkom¬stig het Arbitrageregle¬ment van de Stich¬ting Geschillen¬oplos-sing Automatisering (SGOA), thans gevestigd in Haarlem. Tevens is van toe¬passing het Mi-nitrialreglement van deze Stich¬ting.
11.3 Terzake van geschillen omtrent (de nakoming van) betalingsverplichtingen is bevoegd de rechter in het rechtsge¬bied waar IT Independent gevestigd is.

DIENSTVERLENING
In aanvulling op de voorgaande algemene bepalingen zijn de volgende bepalingen mede van toe-passing indien IT Independent dien¬sten verleent zoals bijvoorbeeld organisatie- en automati¬se-ringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consul¬tancy, het bouwen en beheren van internet appli-caties, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatise¬rings¬planning, sys¬teembeheer, facilitiesmanagement en interim mana¬gement, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur (al dan niet op detacheringbasis), program¬matuurontwikkeling, software depot, opleiding en trainingen. In-geval van discrepantie tussen de algemene en specifieke bepalingen, gaan de specifieke bepa-lingen voor.

 

12. Uitvoering
12.1 IT Independent zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeen-komstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en proce¬dures.
12.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan IT Indepen-dent de aan¬vang van de dien¬sten die tot een volgende fase behoren uitstellen tot¬dat op-dracht¬gever de resultaten van de daaraan vooraf¬gaan¬de fase schriftelijk heeft goedgekeurd en alle daarmee samenhangende facturen heeft betaald.
12.3 Voorzover noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden, zal op-drachtge¬ver IT Independent tij¬dens kan¬tooruren toegang ge¬ven tot de betref¬fende automa-tiseringsproducten.
12.4 Tenzij anders overeengekomen stelt IT Independent voor opleidingen en trainingen uitslui-tend docenten en/of expertise ter beschikking. Alle overige zaken zoals documenten, lesma-terialen, hardware, software, systeemconfiguratie, internettoegang, instructie- en/of trai-ningsruimte etc. dienen door de opdrachtgever en voor diens rekening te worden geregeld en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet in de door IT Independent uitge-brachte offerte begrepen.
12.5 Indien de dienstverlening bestaat uit het beschikbaar maken en toegankelijk houden van websites en/of e-mail accountants (hosting) sluit IT Independent, ongeacht de oorzaak daar-van, iedere aansprakelijkheid uit voor het tijdelijk of duurzaam wegvallen van deze voorzie-ningen. IT Independent zal zich in die gevallen inspannen de verbindingen zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken.
12.6 Tenzij anders overeengekomen bouwt en onderhoudt IT Independent Internettoegang en web applicaties zonder de daarbij behorende telecom en andere infrastructurele voorzienin-gen.
12.7 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voorzien in de door haar en voor haar reke-ning te leveren ondersteuning als in dit artikel voorzien, schort dit de verplichting van IT In-dependent tot uitvoering van de overeenkomst op. De uit de overeenkomst voor de op-drachtgever voortvloeiende financiële en overige verplichtingen blijven in dat geval ongewij-zigd in stand terwijl de opdrachtgever voorts gehouden is IT Independent te vergoeden de schade die zij ten gevolge van deze opschorting lijdt wegens tijdverlies, winstderving e.d.

 

13. Wijziging en meerwerk
13.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenko¬men dat de te leveren diensten wor-den uitgebreid of ge¬wij¬zigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverle¬ning daar¬door kan worden beïnvloed. IT Independent zal op¬dracht¬gever daar¬omtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stel¬len.
13.2 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afge¬sproken, zal IT Independent op-drachtgever van tevoren in¬lichten, indien een uitbreiding of wijziging als hier¬voor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïn¬vloed.

 

14. Detachering
14.1 Van detachering is sprake wanneer IT Independent een of meer des¬kundigen op tijdsbasis ter beschik¬king stelt van de op¬drachtgever, welke deskundige(n) werk¬zaam is/zijn op in-structie en onder verantwoordelijkheid van de opdracht¬ge¬ver.
14.2 Ingeval van detachering is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uit-voering van de werkzaamheden en dient deze IT Independent volledig te vrijwaren. Deze vrijwaring geldt zowel ten opzichte van derden als de gedetacheerde medewerkers zelf.
14.3 Periodiek en bij voorkeur wekelijks ondertekenen opdrachtgever en gedetacheerde mede-werker een urenoverzicht. Een door opdrachtgever en gedetacheerde medewerker onder-tekend urenoverzicht geldt tussen partijen als bewijs van het aantal in die periode door de gedetacheerde medewerker gewerkte uren.
14.4 Aan het einde van iedere kalendermaand factureert IT Independent het aantal in de voor-gaande maand gewerkte uren. De factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan.
14.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van IT Independent gedeta-cheerde medewerkers of derden, binnen 12 maanden na beëindiging van de laatste op-dracht, hetzij direct hetzij indirect een dienstverband aan te bieden of anders dan via IT In-dependent gebruik te maken van hun diensten. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever ten gunste van IT Independent een niet voor matiging vatbare boete van 25.000,- euro per overtreding behoudens het recht van IT Independent op volledige scha-devergoeding en/of nakoming van dit beding.
14.6 Bij niet tijdige betaling is IT Independent gerechtigd de detachering terstond en zonder na-dere aankondiging te beëindigen hetgeen onverlet laat de verplichtingen van de opdracht-gever tot nakoming van de overeenkomst.

 

15. Systeembeheer
15.1 Onder systeembeheer wordt verstaan de uitvoering van alle werkzaamheden aan en ten behoeve van de automatiseringsproducten van opdrachtgever met het oogmerk het onder-houd, de veilig¬heid en de continuïteit van deze automatiseringsproducten te bewerkstelli-gen. Tot deze werk¬zaamhe¬den beho¬ren niet:
- installatie van nieuwe automatiseringsproducten
- inhoude¬lijke support op softwareproducten
- reparaties aan hardwareproducten
15.2 Systeembeheer wordt uitgevoerd door een door IT Independent aan te wijzen sys¬teembe-heerder, die zijn werkzaamhe¬den uit¬voert onder toe¬zicht en volgens aan¬wijzingen van op-drachtgever.
15.3 Indien het systeembeheer plaatsvindt door middel van het gebruik van telecom-municatiefacilitei¬ten, zal opdrachtge¬ver aan IT Independent toegangscodes toewij¬zen. IT In-dependent zal deze codes met zorg behandelen, maar is niet aan¬sprake¬lijk voor mis¬bruik er-van.
IT Independent is voorts niet aansprakelijk voor vermin¬king of ver¬lies van gegevens of ver-werkingsre¬sultaten gedurende de ver¬zending van gege¬vens met behulp van telecommunica-tiefa¬cilitei¬ten.

 

16. Software depot
16.1 Onder software depot wordt verstaan het tegen periodieke vergoeding opslaan van bronco-des van programmatuur bij een neutrale derde. Deze neutrale derde zal in geval van cala-miteiten de opgeslagen broncodes aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
16.2 Van een calamiteit in de zin van dit artikel is sprake indien:
a IT Independent haar bedrijfsvoering staakt zonder haar verplich¬tingen uit hoof¬de van ge-bruiks- en/of licentieovereenkomsten conform afspraak rechtsgel¬dig aan een of meer derden over te dragen;
b IT Independent in staat van faillissement wordt ver¬klaard;
c IT Independent op zodanige wijze te kort schiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de opdracht¬gever dat dit een ontbinding van de contractuele rela-tie(s) rechtvaardigt.
16.3 Indien zich naar de mening van opdrachtgever een situatie voordoet op grond waarvan zij jegens de neutrale derde gerechtigd is afgifte van de bronkodes te verlangen, stelt zij zowel IT Independent als de neutrale derde par¬tij daar¬van schrifte¬lijk en bij aangetekende brief in kennis.
16.4 De neutrale derde partij zal gedeponeerde broncodes buiten het in art 16 lid 2 onder b genoemde geval uitsluitend met toestemming van IT Independent aan de opdrachtgever mogen afgeven.

6.5 Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over af¬gif¬te van de opgeslagen bron-kodes, zal de meest gerede partij deze kwestie voor een bindende beoordeling voor¬leggen aan de in artikel 11.2 genoemde Stichting Geschil¬lenoplossing Automa¬tisering.
16.6 Indien op de opdracht tot depot Algemene Voorwaarden van de neutrale derde partij van toepassing zijn, zijn de be¬palingen uit deze Algemene Voorwaarden mede van toepas¬sing. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden, waarvan een af-schrift op verzoek van de opdrachtgever kosteloos zal worden toegezonden.
16.7 Het depot zal worden gehandhaafd voor de duur van de op¬dracht. Het depot eindigt wan-neer de opdrachtgever binnen drie maanden nadat de overeenkomst is geëindigd en de op-drachtgever niet te kennen heeft gegeven het depot te wil¬len handhaven.
Het depot kan door IT Independent beëin¬digd worden indien de op¬drachtge¬ver een beta-lingsachterstand heeft van meer dan drie maan¬den. Dit ont¬slaat op¬drachtge¬ver echter niet van zijn betalingsver¬plichting.
16.8 Gedurende de periode dat opdrachtgever een betalingsach¬terstand heeft, kan hij geen rechten ontlenen aan de deponering overeenkomst.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR EN INTERNETAPPLICATIES
In aanvulling op de voorgaande algemene bepalingen zijn de volgende bepalingen mede van toe-passing indien IT Independent in op¬dracht van op¬drachtgever programmatuur en/of internetapplica-ties bouwt of ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computer¬programma's vast¬gelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daar¬bij behorende documentatie. Interne-tapplicaties zijn automatiseringstoepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet.

 

17. Ontwikkeling van programmatuur en internetapplicaties
17.1 Tenzij een andere werkwijze is overeengekomen of de opdrachtgever al beschikt over een functionele of systeemanalyse, vindt de ontwikkeling van programmatuur en internetapplica-ties plaats op basis van een functionele of systeemanalyse.
17.2 De functionele of systeemanalyse vindt plaats op basis van door opdrachtgever te verstrek-ken gegevens, voor de juist¬heid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat. Het resul-taat van deze analyse, welke op basis van een vaste prijsafspraak of op nacalculatiebasis door IT Independent is ver¬vaar¬digd, wordt schriftelijk en gedocumenteerd aan op-drachtgever ter beschikking gesteld.
17.3 Aan de hand van deze functionele of systeemanalyse zullen partijen schriftelijk specificeren welke programmatuur of internetapplicatie op welke wijze wordt gebouwd of ontwikkeld. IT Independent zal de bouw en/of ontwik¬keling met zorg uitvoeren op basis van de ter be-schikking staande analyse. Bij gebreke van een der¬ge¬lij¬ke analyse zal de program¬matuur of de internet applicatie worden gebouwd of ontwikkeld op basis van door opdrachtgever te verstrek¬ken gege¬vens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever in¬staat.
17.4 Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van programmatuur of internetapplicaties in fasen zal plaats¬vinden, kan IT Independent de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgen¬de fase behoren uitstel¬len, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf-gaande fase heeft goedgekeurd.
17.5 De opschorting van de werkzaamheden als gevolg van het achterblijven van de goedkeuring heeft geen invloed op de betalingsafspraken en betalingstermijnen.
17.6 Onverminderd het bepaalde in art. 5.1 verkrijgt de op¬drachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur, het niet-ex¬clusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programma¬tuur of internetapplicatie in zijn eigen bedrijf. Partij-en kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeen¬gekomen, wordt de bronco¬de van deze programmatuur of internetapplicatie aan op¬drachtgever ter beschikking gesteld en is op-drachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te bren¬gen.

 

18. Oplevering en acceptatie
18.1 IT Independent zal de te ontwikkelen programmatuur of internetapplicatie aan op¬dracht-ge¬ver conform de schriftelijk vastge¬legde speci¬fica¬ties op¬leveren. Is geen schriftelijke specificatie vastgelegd, dan zal IT Independent de programmatuur of internetapplicatie opleveren op een wijze die overeenkomt met de aard, inhoud en omvang van de op-dracht.

De oplevering wordt geacht te zijn voltooid nadat de pro¬gramma¬tuur ter be¬schik¬king van opdrachtgever is ge¬steld of, indien zulks is overeen¬gekomen, na installatie van de program-matuur bij opdrachtgever. De oplevering van internetapplicaties wordt geacht te zijn voltooid op het moment dat de applicatie draaiend op internet kan worden getoond of gebruikt.
18.2 De programmatuur of internetapplicatie wordt geacht te zijn aanvaard na gehele of gedeelte-lijke ople¬ve¬ring. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen par¬tijen is overeengekomen, wordt de programmatuur of internetapplicatie geacht te zijn aanvaard na acceptatie door op-drachtge¬ver, of 30 (dertig) dagen na oplevering, indien opdrachtgever IT Independent niet schrifte¬lijk over de ge¬breken heeft geïnfor¬meerd overeenkom¬stig het bepaalde in artikel 18.5, of na het herstel van de gemelde gebre¬ken.
18.3 Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet in acceptatie van de pro-gramma¬tuur of internetapplicatie door op¬dracht¬gever, heeft opdrachtgever het recht de pro-gramma¬tuur of internetapplicatie ge¬durende 30 (der¬tig) dagen na oplevering te tes¬ten, tenzij in die overeenkomst een andere termijn wordt ge¬noemd. Wan¬neer de opdrachtgever binnen de acceptatie¬ter¬mijn geen bezwaren tegen het gele¬verde heeft kenbaar ge¬maakt, geldt het geleverde als geaccepteerd.
18.4 Indien bij het uitvoe¬ren van de acceptatie¬test blijkt dat in de programmatuur of internetappli-catie voorko¬mende gebreken de voortgang van de accep¬tatietest belemmeren, zal op-drachtgever IT Independent hierover schriftelijk en gede¬tailleerd informeren in welk geval de testperi¬ode van 30 (dertig) dagen onder¬bro¬ken wordt totdat de program¬matuur of inter-netapplicatie in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specifica¬ties of nader overeen-gekomen specificaties is aangepast.
18.5 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur of internetap-plicatie gebre¬ken vertoont waardoor deze niet aan de schriftelijk vastgestelde specifica-ties voldoet, zal opdrachtgever IT Independent onmiddellijk na afloop van de test¬pe¬ri¬ode in een schriftelijk en gedetailleerd accepta¬tie¬ver¬slag over de gebreken infor¬meren. IT In-dependent zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke ter¬mijn herstel¬len. Het herstel geschiedt gratis indien de pro¬grammatuur of internetapplicatie voor een vaste prijs is ontwikkeld. De pro¬grammatuur of internetapplicatie wordt door opdrachtgever ge-acht te zijn geac¬cepteerd, indien deze in essentie conform de schrif¬telijk vastgelegde specificaties functioneert.

GEBRUIKSRECHTEN VAN PROGRAMMATUUR EN INTERNETAPPLICATIE
In aanvulling op de voorgaande algemene bepalingen zijn de volgende bepalingen mede van toe-passing op alle door IT Independent aan opdrachtgever gele¬verde programma¬tuur en internetappli-caties. Onder de term pro¬grammatuur wordt verstaan de computerpro¬gramma's vast¬gelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie alles met inbegrip van even-tueel te verstrekken nieuwe versies. Internetapplicaties zijn toepassingen van programmatuur, tekst en vormgeving waarbij het internet als medium fungeert tussen opdrachtgever en derden. Ingeval van discrepantie tussen de algemene en specifieke bepalingen, gaan de specifieke bepalingen voor.

 

19. Gebruiksrecht
19.1 IT Independent verleent opdrachtgever uitsluitend het niet ex¬clusieve recht tot het gebruik van programma¬tuur en de internetapplicatie.
19.2 De programmatuur of internetapplicatie mag door opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf worden gebruikt op die verwerkingseen¬heden waarvoor het gebruiksrecht is ver¬strekt.

Bij gebre¬ke van een overeen¬komst daaromtrent geldt de ver¬wer¬kings¬een¬heid van opdracht-gever, waarop de program¬matuur of internetapplicatie voor het eerst is gebruikt, als verwer-kingseenheid waar¬voor het ge¬bruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing kan de program-matuur of internetapplicatie tijdelijk op een andere ver¬werkings¬een¬heid worden ge¬bruikt.
19.3 Tenzij IT Independent afwijkende voorwaarden stelt, is het op¬drachtgever voor beveili-gingsdoeleinden toegestaan maxi¬maal twee kopieën te maken van de pro¬gramma¬tuur en in-ternetapplicatie. Deze ko¬pieën zullen door opdrachtgever niet worden ge¬bruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het on¬bruikbaar geworden originele mate¬riaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oor¬spronke¬lijke ma-teriaal.
19.4 Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van IT Independent niet aan derden overdraagbaar. Het is op¬drachtge¬ver niet toegestaan de programmatuur of internetapplicatie te verko¬pen, verhu¬ren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de pro-grammatuur of internetapplicatie niet wijzi¬gen, aan der¬den in gebruik af¬staan of ten behoe¬ve van derden ge¬brui¬ken. De bron¬kode van de pro¬grammatuur of internetapplicatie wordt aan op¬dracht¬gever niet ter be¬schikking gesteld.

 

20. Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na acceptatie of levering zal IT Independent naar beste ver¬mogen eventuele gebreken herstellen, indien de program¬matuur of internetappli-catie niet aan de schrifte¬lijk specificaties voldoet.
IT Independent garandeert niet dat de programmatuur of internetapplicatie zonder on-der¬breking of gebreken zal werken of dat alle gebreken kunnen worden verbeterd. Uit-sluitend indien een onder¬houdsovereenkomst is gesloten of indien sprake is van een ge¬bruiksvergoe¬ding waarin het onderhoud is inbegre¬pen, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd. IT Independent kan de kosten van herstel in rekening brengen in ge¬val van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan IT Independent toe te reke¬nen oorzaken.
Herstel van eventueel ver¬loren gegane gegevens valt niet onder de ga¬rantie. De ga¬ran¬tie is niet van toepassing in¬dien de pro¬gram¬matuur of internetapplicatie door ande¬ren dan IT In-dependent is gewij¬zigd.

 

21. Programmatuur van toeleveranciers
Indien een toeleverancier van IT Independent het recht tot het ge¬bruik van pro¬gramma¬tuur slechts verleent overeen¬kom¬stig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst, of indien het onder¬houd wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalin¬gen van de onderhoudsovereen¬komst van de toe¬leve¬rancier van IT Independent, zijn de bepalin¬gen van die over¬eenkom¬sten van toepassing met ter¬zijde¬stelling van het bepaalde in de artikelen 19 en 20 van deze Algemene Voor¬waar¬den. Op¬drachtge¬ver aan¬vaardt de ge¬noemde bepa-lingen in de over¬eenkomsten van de toeleve¬ran¬ciers van IT Independent. IT Independent zal opdrachtge¬ver op diens verzoek infor¬meren over de inhoud daarvan.

NIEUWE VERSIES VAN PROGRAMMATUUR
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien opdrachtgever programmatuur in licentie heeft ontvangen en daarvan nieuwe versies wenst te ontvangen.

 

22. Licentie-update
22.1 Indien een licentie-update-overeenkomst is gesloten, zal IT Independent bij het beschik¬baar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan op¬drachtge¬ver ter beschik-king stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is IT Inde-pendent niet meer verplicht tot het herstellen van eventue¬le gebreken in de oude versie. In-stallatie van de nieuwe versie ge¬beurt op kosten van de opdrachtgever.

 

23. Ondersteuning

23.1 Indien een ondersteuningsovereenkomst is gesloten, zal IT Independent de op¬drachtgever telefonische ondersteuning bieden bij het gebruik van de programma¬tuur/ internetapplicatie.

LEVERING VAN APPARATUUR EN ONDERDELEN
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien IT Independent appa¬ratuur en gebruiks¬materia-len aan opdracht¬gever levert.

 

24. Aflevering en risico
24.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal IT Independent de aan opdrachtge¬ver te leve-ren apparatuur afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Neder¬land.
24.2 In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door of namens IT Independent bij de ingang van het adres van instal¬la¬tie, alle risico’s van verlies, vergaan of be¬schadi¬ging, ongeacht de oorzaak daarvan.
24.3 IT Independent is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoor-ziene omstan¬digheden, waar¬onder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanpres¬tatie door toeleveranciers.

 

25. Installatie
25.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal IT Independent de apparatuur in¬stalleren of laten installe¬ren.
25.2 In alle gevallen zal opdrachtgever, vóór aflevering van de apparatuur een passen¬de installa-tie¬plaats met alle noodza¬kelijke faciliteiten, zoals bekabeling en tele¬com¬munica¬tiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
25.3 De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aan¬vaard op de datum van installatie of op de eerste dag vol¬gend op de afleveringsdatum indien op¬drachtgever de appa¬ratuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het vol¬doen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

 

26. Garantie
26.1 De apparatuur wordt gedurende een periode van drie maan¬den na aanvaarding gegaran-deerd tegen materiaal- en fa¬bricage¬fouten.
De garantie houdt uitsluitend in dat IT Independent voor zijn reke¬ning naar zijn beste ver-mogen de fouten zal her¬stel¬len. Alle vervangen onder¬delen worden eigendom van IT Inde-pendent.
De garan¬tie is niet van toepassing indien de gebreken ge¬heel of gedeel¬telijk het gevolg zijn van onjuist, on¬zorg¬vuldig of on¬deskundig gebruik, van buiten komen¬de oorza¬ken, zo¬als bij-voor¬beeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door ande¬ren dan IT Independent is gewij¬zigd of wordt onderhou¬den.
26.2 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door IT Independent in rekening worden ge-bracht.
26.3 Indien de apparatuur door IT Independent van een toeleve¬rancier is betrokken, zijn uit-sluitend de garan¬tiebepa¬lin¬gen van de toeleverancier van toepassing. IT Independent zal opdracht¬ge¬ver op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde be¬palin¬gen.

 

27. Service op apparatuur
27.1 De volgende bepalingen zijn van toepassing indien een over¬eenkomst tussen op-drachtgever en IT Independent tevens omvat de service op computer en/of randap¬paratuur. Op dit soort overeenkomsten zijn te¬vens van toepassing de alge¬mene be¬palingen inzake dienstverlening.
27.2 Onder service op computer- en/of randapparatuur wordt ver¬staan het in techni¬sche en func-tio¬nele conditie houden van deze apparatuur, waarbij als uitgangs¬punt geldt de speci¬ficatie die door de fabrikant van het apparaat is ver¬strekt.
Een en ander houdt in het controleren en her¬stel¬len van de ap¬paratuur, zulks met inbegrip van het vervan¬gen van delen van de apparatuur wanneer herstel daar¬van, naar het oor¬deel van IT Independent ter plaatse waar de apparatuur zich be¬vindt, niet mogelijk is.
27.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden servi¬cewerkzaamheden slechts uitge-voerd tijdens kantooruren te weten van maandag t/m vrijdag en wel van 08.30 t/m 17.00 uur.
27.4 Tot de service wordt niet gerekend:
- verbruiksmaterialen die in verband met het onder¬houd zijn geleverd;
- opleidingen die in opdracht van opdrachtgever wor¬den gegeven;
- werkzaamheden die IT Independent verricht in op¬dracht van op¬drachtgever in verband met wijzigingen in en toevoe¬gin¬gen aan de automatiseringsproducten
- wachttijden, indien een medewerker van IT Independent niet ter¬stond op de afgesproken tijd met de werkzaamhe¬den kan beginnen of deze niet continu kan uitvoeren ten gevolge van aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken;
- kosten gemaakt ingevolge het verzoek van opdracht¬gever aan IT Independent om werk-zaamheden te ver¬richten buiten de nor¬male kantooruren;
- hulp in geval een probleem niet veroorzaakt is door een fout in de apparatuur;
- het opnieuw installeren van programmatuur en her¬stellen van bestanden, onge¬acht de oorzaak, behalve indien zulks contractueel is overeengekomen.
27.5 De hierna volgende kostencomponenten zijn uitdrukkelijk uitge¬sloten in iedere serviceover-eenkomst:
- elektrische voorzieningen, welke buiten de appara¬tuur zijn geïnstalleerd en/of elektri-sche, dan wel mechani¬sche verbindingen met andere, niet door IT Independent gelever-de apparatuur tenzij anders schriftelijk overeen¬gekomen;
- het gebruik van niet door IT Independent geleverde dan wel gead¬viseerde midde¬len (supplies);
- het krachtens een beslissing van de opdrachtgever ver¬plaatsen en/of opnieuw installeren van de appa¬ratuur dan wel het uitwijken met de productie naar andere appara¬tuur;
- het gebruik van apparatuur in samenhang met niet door IT Independent gelever¬de dan wel geaccep¬teer¬de apparatuur en/of programmatuur;
- schade veroorzaakt door factoren buiten de appara¬tuur gelegen zoals, maar niet beperkt tot, de staat van de ruimte waar de apparatuur is opgesteld, het functioneren van lucht-conditionering dan wel ge¬bruik van (energie) voorzieningen;
- nalatigheid, wijzigingen, onzorgvuldig gebruik van appa¬ratuur, alsmede abnor¬male slijtage dan wel re¬paraties uitgevoerd door derden, zonder uitdrukke¬lijke toestem¬ming hiertoe van IT Independent.